Činnosti


Činnosti, aktivity, akce

Hlavní činnosti spolku
Hlavní činnosti spolku směřují k naplnění účelu spolku popsaného v čl. II.stanov spolku a spočívají především (nikoli ale výhradně) v

  1. pravidelné komunikaci s vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy, školní radou a zřizovatelem při zjišťování potřeb učitelského sboru a žáků, vyhodnocování a prioritizaci těchto potřeb, plánování a realizaci vybraných aktivit,
  2. vzájemné komunikaci spolku, vedení školy a školské rady o námětech, připomínkách a stížnostech členů spolku a zaměstnanců školy a ve snaze o jejich řešení,
  3. organizování/pomoci při organizování sportovních, kulturních, vzdělávacích a jiných aktivit pro děti a mládež,
  4. finanční a hmotné podpoře vybraných aktivit a projektů v soulad s účelem spolku,
  5. získávání finančních a hmotných prostředků pro činnost spolku z výběru členských příspěvků, výnosů z vlastní činnosti či z majetku, usilování o získání hmotných a finančních darů, grantů, příspěvků a dotací ze soukromých i veřejných zdrojů.

Kalendář akcí - plánované


Uskutečněné

Rok 2017

Odkazy